Petit vitrail 'Cigogne'

par Alex Bikady  -  1 Juin 2013, 21:49  -  #Vitraux

Vitraux-1994.JPG